1. Jia R, Ji X, Cheng Y, Ikago K. Seismic response control of core wall structures using tuned viscous mass damper (TVMD) outriggers. Engineering Structures, 2023, 292, 116546.https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2023.116546

2. Xiaodong Ji*, Xiang Gao, Yuncheng Zhuang, Zhe Qu. Enhanced measurements of structural inter-story drift responses in shaking table tests. Engineering Structures, 2023, 278: 115508.

3. Sun, L., Ji, X., Zhuang, Y. et al. Nonlinear modeling of the ten-story RC building structure of 2015 E-Defense shaking table tests. Bull Earthquake Eng (2023). https://doi.org/10.1007/s10518-022-01611-9.

4. Ji X, Zhuang Y, Miao Z, Cheng Y. Vision-based seismic damage detection and residual capacity assessment for an RC shaking table test structure. Earthquake Engineering Structural Dynamics. 2022;1-22.

5. Enjian Cai, Yi Zhang*, Xinzheng Lu, Xiaodong Ji, Yinbin Li, Jianying Li, Xinyu Song, Hong Zhang. Estimating small structural motions based on sparsity enforcing. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2022; 1-18. https://doi.org/10.1111/mice.12957.

6. Enjian Cai, Yi Zhang*, Xiaodong Ji, Xinzheng Lu, Linlin Xie, Yucheng Zhuang, Taisen Zhao, Guangwei Lin. Estimating small structural motions from multi-view video measurement. Engineering Structures, 2023, 275: 115259.

7. Tianwei Sun, Lingyun Peng*, Xiaodong Ji, Xiaojun Li . Development of a negative stiffness friction damping device with an amplification mechanism. Engineering Structures, 2023, 115286.

8. Yuhao Cheng, Xiaodong Ji*. Robustness of a tuned viscous mass damper (TVMD) controlled system. Advances in Structural Engineering, 2022;0(0).

9. Zenghui Miao, Xiaodong Ji*, Minghui Wu, Xiang Gao. Deep learning-based evaluation for mechanical property degradation of seismically damaged RC columns. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2022;1-22.

10. Yuhao Cheng, Xiaodong Ji*, Hao Luo, Kohju Ikago. Analytical solutions of H2 control and efficiency-based designs of structure systems equipped with a tuned viscous mass damper. Structural Control and Health Monitoring, 2022: e2932.

11. Xiaodong Li, Hongyang Sun, Xiaodong Ji*, Sanjukta Chakraborty, Lijun Wang. Range of applicability of real mode superposition approximation method for seismic response calculation of non-classically damped industrial buildings. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2022, 21:475-488.

12. Xiaowei Cheng, Xiaodong Ji*, Ziguo Xu, Yixiu Wan, Tao Wang. Cyclic shear behavior and strength capacity of prestressed concrete walls in high-rise buildings. Engineering Structures, 2022, 266:114647.

13. Xiaowei Cheng, Xiaodong Ji*, Ziguo Xu, Sheng Gao, Longhe Xu. Seismic behavior of slender prestressed reinforced concrete short-leg walls. Journal of Building Engineering, 2022, 56:104710.

14. Xiaodong Ji*, Junshan Zhang, Kohju Ikago, Sanjukta Chakraborty, Hideto Kanno. Tuned viscous mass damper (TVMD) coupled wall system for enhancing seismic performance of high-rise buildings. Engineering Structures, 2021, 240:112307.

15. Zenghui Miao, Xiaodong Ji*, Taichiro Okazaki, Noriyuki Takahashi. Pixel-level multicategory detection of visible seismic damage of reinforced concrete components. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2021:1-18.

16. Xiaodong Ji*, Yuhao Cheng, Carlos Molina Hutt. Seismic response of a tuned viscous mass damper (TVMD) coupled wall system. Engineering Structures, 2020, 225: 111252.

17. Xiaodong Ji*, Zenghui Miao, Rolands Kromanis. Vision-based measurements of deformations and cracks for RC structure tests. Engineering Structures, 2020, 212: 110508.

18. Xiaodong Ji*, Carlos Molina Hutt. Seismic design and application of hybrid coupled walls with replaceable steel coupling beams. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 2020, 29(8): e1727.

19. Zhe Qu*, Xiaodong Ji, Xiao Shi, Yandong Wang, Hanquan Liu. Cyclic loading test of steel coupling beams with mid-span friction dampers and RC slabs. Engineering Structures, 2020, 203: 109876.

20. Xiaodong Ji*, Yuhao Cheng, Tongseng Leong, Yao Cui. Seismic behavior and strength capacity of steel coupling beam-SRC wall joints. Engineering Structures, 2019, 201: 109820.

21. Xiaowei Cheng, Xiaodong Ji, Richard S. Henry, Mengchao Xu. Coupled axial tension-flexure behavior of slender reinforced concrete Walls. Engineering Structures, 2019, 188: 261-276

22. Xiaodong Ji, Dan Liu, Carlos Molina Hutt. Seismic performance evaluation of a high-rise building with novel hybrid coupled walls. Engineering Structures, 2018, 169: 216-225.

23. Xiaodong Ji, Xiaowei Cheng, Mengchao Xu. Coupled axial tension-shear behavior of reinforced concrete walls. Engineering Structures, 2018, 167: 132-142.

24. Dan-Yang Ma, Lin-Hai Han, Xiaodong Ji, Wei-Biao Yang. Behaviour of hexagonal concrete-encased CFST columns subjected to cyclic bending. Journal of Constructional Steel Research, 2018, 144: 283-294.

25. Xiaodong Ji, Yandong Wang, Junshan Zhang, Taichiro Okazaki. Seismic behavior and fragility curves of replaceable steel coupling beams with slabs. Engineering Structures, 2017, 150: 622-635.

26. Xiaodong Ji, Xiaowei Cheng, Xiangfu Jiang, Amit H. Varma. Cyclic in-plane shear behavior of double-skin composite walls for high-rise buildings. Journal of Structural Engineering (ASCE), 2017, 143(6): 04017025.

27. Xiaodong Ji, Yandong Wang, Qifeng Ma, Taichiro Okazaki. Cyclic behavior of replaceable steel coupling beams. Journal of Structural Engineering (ASCE), 2017, 143(2): 04016169.

28. Xiaodong Ji, Dan Liu, Jiaru Qian. Improved Design for Special Boundary Elements of T-Shaped RC Walls. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2017, 16(1): 83-95.

29. Xiaodong Ji, Dan Liu, Ya Sun, Carlos Molina Hutt. Seismic performance assessment of a hybrid coupled wall system with replaceable steel coupling beams versus traditional RC coupling beams. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2016, DOI: 10.1002/eqe.2801.

30. Xiaodong Ji, Tongseng Leong, Jiaru Qian, Wuhui Qi, Weibiao Yang. Cyclic shear behavior of composite walls with encased steel braces. Engineering Structures, 2016, 127: 117-128.

31. Xiaodong Ji, Yandong Wang, Qifeng Ma, Taichiro Okazaki. Cyclic behavior of very short steel shear links. Journal of Structural Engineering (ASCE), 2016, 142(2): 04015114.

32. Xiaodong Ji, Ya Sun, Jiaru Qian, Xinzheng Lu. Response to discussion of paper 'Seismic behavior and modeling of steel reinforced concrete (SRC) walls' by Xiaodong Ji, Ya Sun, Jiaru Qian and Xinzheng Lu in Earthquake Engineering and Structural Dynamics 2015; 44(6): 955-972. Earthquake Engineering and Structural Dynamics , 2015, 44(14): 2611-2613.

33. Xiaodong Ji, Ya Sun, Jiaru Qian, Xinzheng Lu. Seismic behavior and modeling of steel reinforced concrete (SRC) walls. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2015, 44(6): 955-972.

34. Xiaodong Ji, Mingliang Zhang, Hongzhen Kang, Jiaru Qian, Hongsong Hu. Effect of cumulative seismic damage to steel tube-reinforced concrete composite columns. Earthquakes and Structures, 2014, 7(2): 179-199.

35. Jiaru Qian, Ningbo Li, Xiaodong Ji, Zuozhou Zhao. Experimental study on seismic behavior of high strength concrete filled double-tube columns. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2014, 13(1):47-57.

36. Xiaodong Ji, Hongzhen Kang, Xingchen Chen, Jiaru Qian. Seismic behavior and strength capacity of steel tube-reinforced concrete composite columns. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2014, 43(4):487-505.

37. Xiaodong Ji, Feiming Jiang, Jiaru Qian. Seismic behavior of steel tube-double steel plate-concrete composite walls: Experimental tests. Journal of Constructional Steel Research, 2013, 86(7): 17-30.

38. Xiaodong Ji, Tsuyoshi Hikino, Kazuhiko Kasai, Masayoshi Nakashima. Damping identification of passively-controlled five-story steel frame buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2013, 42(2):277-295.

39. Xiaodong Ji, Gregory L. Fenves, Kouichi Kajiwara, Masayoshi Nakashima. Closure to “Seismic Damage Detection of a Full-Scale Shaking Table Test Structure”. Journal of Structural Engineering (ASCE), 2012, 138(11):1417-1418.

40. Jiaru Qian, Zao Jiang, Xiaodong Ji. Behavior of steel tube-reinforced concrete composite walls subjected to high axial force and cyclic loading. Engineering Structures, 2012, 36(3): 173-184.

41. Xiaodong Ji, Gregory L. Fenves, Kouichi Kajiwara, Masayoshi Nakashima. Seismic damage detection of a full-scale shaking table test structure. Journal of Structural Engineering (ASCE), 2011, 137(1):14-21.

42. Xiaodong Ji, Mikiko Kato, Tao Wang, Toko Hitaka, Masayoshi Nakashima. Effect of gravity columns on mitigation of story drift concentration for concentrically braced steel frames. Journal of Constructional Steel Research, 2009, 65(12): 2148-2156.

43. Xiaodong Ji, Kouichi Kajiwara, Takuya Nagae, Ryuta Enokita, Masayoshi Nakashima. A substructure shaking table test for reproduction of earthquake responses of high-rise buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2009, 38(12):1381-1399.

44. Qian Jiaru, Ji Xiaodong, Zhang Weijing, Xu Longhe, Fu Xueyi, Gu Lei. Damage detection test of a substructure model of National Swimming Center, Science in China (Series E), 2008, 51(7): 940-948.

45. Jiaru Qian, Xiaodong Ji, Youlin Xu. Two-stage damage diagnosis approach for steel braced space frame structures. Engineering Structures, 2007, 29(12):3277-3292.

46. Ji Xiaodong, Qian Jiaru, Xu Longhe. Damage diagnosis of a two-storey spatial steel braced-frame model. Structural Control and Health Monitoring, 2007, 14(8): 1083-1100.